Bằng sáng chế ứng dụng

Xin giới thiệu các bằng sáng chế ứng dụng của công ty chúng tôi

Tên phát minh Số bằng Ngày phát hành
Khuôn dùng dập bản mạch in 平4-188354           15/07/1992
Khuôn dùng dập bản mạch in 平4-188355            15/07/1992
Khuôn dùng phân chia bản mạch in 平4-176983           03/07/1992
Khuôn dập dùng mở lỗ 2007-99642          05/04/2007
Khuôn combination dùng để dập 2007-140748           28/05/2007
Khuôn dập dùng cho nguyên liệu tấm mỏng 2010-057678             03/2010