Chính sách・Nguyên tắc

Chính sách

Yêu thích công việc

Nguyên tắc

一、 Phải có ước mơ, hoài bão
一、 Phải biết cám ơn
   (Câu cảm ơn luôn thường trực trên môi)
一、 「Làm ngay lập tức」「Làm hết khả năng」「Làm với bầu nhiệt huyết」
一、 Coi trọng việc giao tiếp
一、 Sản xuất là ngành dịch vụ
   (Phải đối xử với khách hàng trong quá trình tiếp theo bằng tinh thần của ngành dịch vụ)